EKIPI KOMBËTAR: PARIS BORDEAUX LILLE LYON MARSEILLE MONTPELLIER NANCY NANTES NICE RENNES STRASBOURG TOULOUSE TIRANA

PARTNERITETI EPITECH – UHA

logo de l'université de Haute-Alsace Në vjeshtën e vitit 2014, Epitech dhe Universiteti i Haute-Alsace (SHBA), nënshkruan një marrëveshje e cila përcakton forcat e tyre të përbashkëta në lidhje me botën e biznesit.

Për Epitech, partneriteti i jep studentëve të drejtën e një diplome për Masterin në Menaxhim Projektesh, e cila është një vlerë e shtuar akademike ndaj mësimdhënies Epitech dhe që do të zhvillohet gjatë vitit të katërt.

Mundësia është e hapur për të gjithë studentët ndërkombëtarë, mbi bazën e aplikimeve të tyre.

Në këtë mënyrë, studentët ndërkombëtarë do kenë mundësi të marrin krahas diplomës së Epitech me titullin “Ekspert në teknologjinë e informacionit Epitech” dhe një master në shkencat e menaxhimit, me specializim në Menaxhim Projekti nga Universiteti i Haute-Alsace.

PREZANTIMI I PROGRAMIT

MASTER I SHKENCAVE MENAXHUESE, SPECIALIZIMI UHA I MENAXHIMIT TË PROJEKTIT

PREZANTIMI DHE OBJEKTIVAT

Ky specializim u përgjigjet nevojave në rritje në fushën e trajnimit të menaxherëve të aftë për të planifikuar dhe menaxhuar projektet industriale, të shërbimit dhe të kulturës. Zhvillimi i organizimit të projekteve në shumë kompani dhe organizata publike ose private kërkon aftësi të larta sa u takon udhëheqësve të ekipit të projektit.

Ky specialitet kërkon një pedagogji që thekson përdorimin e projekteve të jetës reale për të vënë nxënësit në situata (të mësuarit duke bërë). Për këtë qëllim, UHA zhvillon partneritete me kompanitë, dhomat rajonale të tregtisë dhe Qendrën Evropiane të Biznesit dhe Inovacionit Alsace si pjesë e misioneve të tyre për të ndihmuar në krijimin e aktiviteteve të reja dhe inovative. Ideja është gjithashtu të krijojë një mjet për transferimin e teknologjisë në fushën e Menaxhimit në fusha specifike të ekspertizës. Është një çështje për të ndërtuar një bosht inovativ sa i përket aftësive për të marrë, shkëmbyer dhe zhvilluar njohuritë e menaxhimit. Për këtë qëllim, kjo specialitet është e rendit të kompetencës së dyfishtë.

Sfida është që të propozojë një arkitekturë që bën të mundur që të shumëfishohen profilet e nxënësve që vijnë dhe rrjedhimisht po largohen duke certifikuar nivelin Master në mjedise të ndryshme të synuara profesionale. Transferimi i teknologjisë është shprehja e shumëllojshmërisë së ofertës së profileve në një fushë të caktuar aftësish: menaxhimi i projektit.


AFTËSITË DHE KOMPETENCAT

Aftësitë e fituara gjatë trajnimit, përveç atyre të një drejtuesi të përgjithshëm, lidhen me:

 • Zotërimin e vlerësimit të projektit, planifikimit dhe mjeteve të menaxhimit
 • Lidershipi, aftësia për të motivuar dhe përfshirë njerëz për t'i bërë ata të punojnë së bashku si dhe të përdorin më së miri aftësitë e tyre
 • Aftësi relacionale, sepse menaxher i projektit është kontakti kryesor për funksionet e brendshme por edhe për klientët, furnizuesit dhe partnerët e ndryshëm
 • Aftësia për të parashikuar dhe marrë vendime në situata të rastësishme ose antagoniste
 • Kuptimi i tregjeve dhe teknologjive

INTEGRIMI PROFESIONAL

  Profesionet:

 • Menaxher i projektit në sistemet e informacionit
 • Menaxheri i projekteve industriale
 • Menaxher i projektit në kërkim dhe zhvillim
 • Krijuesi i aktiviteteve inovative

Mundësitë janë në sektorët e mëposhtëm të aktiviteteve:

 • Kompanitë industriale, të mëdha apo të mesme
 • Kompanitë tregtare që kanë ose dëshirojnë të promovojnë zhvillimin ndërkombëtar
 • Kompanitë e shërbimit (bankat, firmat konsulente, kompanitë tregtare ndërkombëtare, ...)
 • Autoritetet lokale, organet publike ose gjysmë publike

Ne gjejmë këtu aftësitë e nevojshme për sipërmarrësiy, veçanërisht të kompanive të vogla apo të mesme. Nëse marrim parasysh se krijimi i një kompanie përfaqëson një projekt në vetvete, është logjike që të lidhim këtë trajnim me trajnimin e sipërmarrjes për të gjithë ata studentë që dëshirojnë të krijojnë aktivitetin e tyre.

STRUKTURIMI ME KURRIKUMEN E EPITECH

Për të marrë titullin Master në UHA, së bashku me modulet e parashikuara për të marrë diplomën Epitech, studentët ndërkombëtarë duhet të kryejnë lëndën kryesore “Menaxhim i sistemeve të informacionit”, e cila zhvillohet nga pedagogët e UHA. Modulet UHA, do të prezantohen gjatë vitit të dytë në kampusin e Epitech.

KUSHTET E PRANIMIT

Studentët e interesuar për këtë lloj diplome, duhet të shprehin interesin e tyre duke aplikuar gjatë vitit të parë tek Epitech. Pranimet për këtë program studimi bazohen mbi aplikimet, të cilat duhet të paraqiten te Departamenti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare i Epitech, gjatë vitit të parë të studimeve Epitech.

Vetëm kandidatët të cilët kanë kryer nivelin Bachelor në Shkenca Kompjuterike në vendin e tyre të origjinës dhe, që gjithashtu kanë marrë modulet e vitit të parë në Epitech, mund të pranohen.

Vendimi final për pranimin në kurs, do të jepet në fund të vitit të parë të studimeve te Epitech.


PREZANTIMI I UHA

Universiteti i Haute-Alasce numëron rreth 8,000 studentë: 6,300 studentë në Mulhouse dhe 1,700 në Colmar

La fonderie, l'université de Haute-Alsace

Universiteti është një institucion profesional dhe ka ditur gjithmonë si të zhvillojë partneritete aktive në rrethe socio-ekonomike. Kjo vihet re prej numrit të madh të trajnimeve profesionale siç është për shembull DUT, “Diploma Universitare në Teknologji” (University and Technology diploma) e cila çon në doktoraturë, nëpërmjet diplomës inxhinierike. Ky institucion ka përkrahjen e fortë edhe të autoriteteve lokale. Në këtë mënyrë kriteri “pranë dhe i hapur “përmbledh me dy fjalë përshkrimin e UHA.

Është një model inovativ, multidisiplinor dhe i rëndësishëm në ndërtimin e arsimit të lartë universitar dhe kërkimor dhe UHA është pjesë e ekselencës në Alsace.

Universiteti i Haute Alsace është i lidhur me Universitetin e Stasburgut, e cila nënkupton që diplomat e lëshuara mbajnë emrin e të dyve (Unistra dhe UHA).

Për informacion të mëtejshëm për universitetin e Haute-Alsace klikoni këtu:
http://www.uha.fr/presentation-en